Perceptie

Gerelateerde afbeelding

Perceptie is een proces waarin individuen zintuiglijke (sensorische) indrukken verwerken en interpreteren, zodat zij aan de omgeving betekenis kunnen toekennen. In onderzoek naar perceptie wordt steeds opnieuw vastgesteld dat verschillende individuen die hetzelfde observeren iets heel anders kantoorruimte huren eindhoven kunnen zien. Het is zo dat niemand dé werkelijkheid ziet. Iemand interpreteert wat hij ziet en noemt dat dé realiteit. Een aantal factoren draagt bij aan iemands perceptie en verstoort soms het eerder vastgestelde ‘beeld’. Deze factoren kunnen liggen in degene die observeert, in het object dat geobserveerd wordt of in de context van de situatie waarin de perceptie plaatsvindt. Mensen beoordelen elkaar voortdurend. Omdat zij niet alles wat zij zien opnemen, selecteren zij. Selectieve kantoorruimte huren utrecht perceptie stelt de mens in staat anderen snel te plaatsen, maar draagt het risico van een onjuiste beeldvorming in zich. Zo is het gemakkelijk anderen te beoordelen wanneer aangenomen wordt dat zij zijn als de observeerder zelf. Deze veronderstelde overeenkomst leidt ertoe dat de beoordeling van anderen meer afüankelijk is v-an de persoon die observeert dan van de persoon die geobserveerd wordt. Wanneer iemand wordt beoordeeld op grond van de perceptie van de groep waartoe hij behoort, wordt aan stereotypering gedaan. Wanneer getracht wordt een indruk van iemand te krijgen op basis van slechts één halo·effecr kenmerk, treedt vaak een zogenoemd ‘halo-effect’ op. Het ene genoemde kenmerk beïnvloedt dan vervolgens ook de beoordeling kantoorruimte huren rotterdam op andere kenmerken. Als een medewerker bijvoorbeeld vertrouwen wekt en betrouwbaar is, zal men geneigd zijn hem ook op andere eigenschappen positief te beoordelen.
Vrijwel al het menselijk gedrag is aangeleerd. Als ‘een organisatie’ het complexe menselijk leren gedrag wil verklaren, voorspellen of beheersen, zal ze moeten begrijpen hoe mensen leren. In hoofdstuk S hebben we gezien dat leren iedere min of meer permanente verandering in gedrag op grond van opgedane kantoorruimte huren amsterdam ervaringen is. In paragraaf S.S zijn we uitvoerig ingegaan op het leren van individuen en de lerende organisatie. Daarom kunnen we op deze plaats bij de behandeling van de laatste sleutelvariabele volstaan met de verwijzing naar hoofdstuk S.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *