Perceptie

Gerelateerde afbeelding

Perceptie is een proces waarin individuen zintuiglijke (sensorische) indrukken verwerken en interpreteren, zodat zij aan de omgeving betekenis kunnen toekennen. In onderzoek naar perceptie wordt steeds opnieuw vastgesteld dat verschillende individuen die hetzelfde observeren iets heel anders kantoorruimte huren eindhoven kunnen zien. Het is zo dat niemand dé werkelijkheid ziet. Iemand interpreteert wat hij ziet en noemt dat dé realiteit. Een aantal factoren draagt bij aan iemands perceptie en verstoort soms het eerder vastgestelde ‘beeld’. Deze factoren kunnen liggen in degene die observeert, in het object dat geobserveerd wordt of in de context van de situatie waarin de perceptie plaatsvindt. Mensen beoordelen elkaar voortdurend. Omdat zij niet alles wat zij zien opnemen, selecteren zij. Selectieve kantoorruimte huren utrecht perceptie stelt de mens in staat anderen snel te plaatsen, maar draagt het risico van een onjuiste beeldvorming in zich. Zo is het gemakkelijk anderen te beoordelen wanneer aangenomen wordt dat zij zijn als de observeerder zelf. Deze veronderstelde overeenkomst leidt ertoe dat de beoordeling van anderen meer afüankelijk is v-an de persoon die observeert dan van de persoon die geobserveerd wordt. Wanneer iemand wordt beoordeeld op grond van de perceptie van de groep waartoe hij behoort, wordt aan stereotypering gedaan. Wanneer getracht wordt een indruk van iemand te krijgen op basis van slechts één halo·effecr kenmerk, treedt vaak een zogenoemd ‘halo-effect’ op. Het ene genoemde kenmerk beïnvloedt dan vervolgens ook de beoordeling kantoorruimte huren rotterdam op andere kenmerken. Als een medewerker bijvoorbeeld vertrouwen wekt en betrouwbaar is, zal men geneigd zijn hem ook op andere eigenschappen positief te beoordelen.
Vrijwel al het menselijk gedrag is aangeleerd. Als ‘een organisatie’ het complexe menselijk leren gedrag wil verklaren, voorspellen of beheersen, zal ze moeten begrijpen hoe mensen leren. In hoofdstuk S hebben we gezien dat leren iedere min of meer permanente verandering in gedrag op grond van opgedane kantoorruimte huren amsterdam ervaringen is. In paragraaf S.S zijn we uitvoerig ingegaan op het leren van individuen en de lerende organisatie. Daarom kunnen we op deze plaats bij de behandeling van de laatste sleutelvariabele volstaan met de verwijzing naar hoofdstuk S.

Werkoverleg

Gerelateerde afbeelding

Naast het overleg dat in tijdelijke of in permanente overleggroepen op hogere en/ of lagere niveaus tussen afdelingen in een bedrijf of instelling kan plaatsvinden, moet binnen afdelingen uiteraard ook het nodige overleg tussen manager en uitvoerende medewerkers periodiek werkoverleg plaatsvinden. Tijdens kantoorruimte huren eindhoven het periodieke werkoverleg (binnen de normale lijnverhoudingen) kunnen bijvoorbeeld de problemen uit de laatste werkperiode worden doorgesproken. Ook kan informatie van ‘boven naar beneden’ en omgekeerd worden overgebracht, terwijl tevens afspraken voor de komende periode kunnen worden gemaakt. Het overleg is direct en vindt plaats tussen alle leden van een werkgroep, onderafdeling of afdeling. Op deze wijze worden de uitvoerende medewerkers betrokken bij beslissingen die hun werk raken. Door deze kantoorruimte huren utrecht vorm van overleg en inspraak kan de acceptatie van beslissingen door een medewerker worden vergroot en kan een grotere betrokkenheid bij het te verrichten werk totstandkomen. Werkoverleg is elke vorm van geregeld en gestructureerd overleg tussen leidinggevende en uitvoerende medewerkers over allerlei aspecten die betrekking hebben op de inhoud/uitvoering van het werk en de werksituatie. Kenmerkend voor werkoverleg is dat het overleg over het algemeen gevoerd wordt met de medewerkers zelf en niet door middel van vertegenwoordiging (zoals voor de ondernemingsraad geldt). Onder werkoverleg kantoorruimte huren rotterdam verstaan we gestructureerd groepsoverleg. Overleg tussen de manager en een individuele medewerker rekenen we derhalve niet tot het begrip werkoverleg. De manier waarop werkoverleg gevoerd wordt, kan van organisatie tot organisatie enorm verschillen. Dit is niet alleen afhankelijk van het soort organisatie (grootte, aard van het productieproces), maar ook van de cultuur in de organisatie (stijl van leiderschap, geschiedenis van medezeggenschap).
Redenen voor invoering van werkoverleg zijn: verbetering van de motivatie, inzet en ontplooiing van medewerkers; verbetering van de kwaliteit van producten, diensten en werkmethoden; verhoging van de productiviteit per medewerker, per afdeling en voor het gehele bedrijf.
Uit deze motieven en uit het feit dat werkoverleg in 80 % van de gevallen door het participatie en overleg management wordt gestart blijkt dat deze vorm van participatie en overleg voornamelijk is gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van organisaties en het verhogen van de kantoorruimte huren amsterdam arbeidstevredenheid. Er ligt een duidelijke ‘Human Relations’ -visie (zie subparagraaf 2. 1.2 ) ten aanzien van participatie aan ten grondslag. Van belang is dat de onderwerpen in het werkoverleg aansluiten bij de actuele situatie van de betrokkenen. Het werkoverleg moet ruimte bieden om de onderwerpen aan te snijden die medewerkers belangrijk vinden. Als het management zich te veel op eigen problemen richt en andere problemen uit het overleg weert, dan zal het werkoverleg geen lang leven beschoren zijn.