De belangrijkste uitgangspunten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor het succes van de onderzochte ondernemingen waaronder McDonald’s, Procter & Gamble, Boeing, IBM, Hewlett Packard enzovoort, onderscheidden de onderzoekers een achttal gemeenschappelijke kenmerken die ze aantroffen: Sterke actiegerichtheid Ofschoon veel van de onderzochte ondernemingen een analytische wijze van besluitvorming kennen, heeft dit toch geen verlammende werking tot gevolg. De wijze van werken wordt ge- • Tom Peters kenmerkt door: ‘Do it, fix it, try it’. 2 Het onderhouden van een innige relatie met de klant Als onderneming kun je veel leren van je klant en de meeste innovatieve ondernemingen krijgen de beste ideeën over de te ontwikkelen nieuwe producten van hun klanten. 3 Het creëren van ondernemerschap en zelfstandigheid Een van de belangrijkste problemen van grote organisaties is dat het hen ontbreekt aan datgene waarmee ze groot vergaderruimte zwolle zijn geworden namelijk: ‘innovatie’. De kunst is om innovatie groot te zijn en tegelijkertijd als klein te kunnen acteren. Daarom dient een ‘ondernemersklimaat’ geschapen te worden waarin werknemers met grote creativiteit werken aan vernieuwing. In een dergelijke cultuur zal ruimte moeten zijn voor het lanceren van ‘onorthodoxe’ ideeën en het maken van fouten niet worden afgestraft. 4 De werknemers zijn de belangrijkste bron voor productiviteit De ‘excellente’ ondernemingen zien hun werknemers als bron voor kwaliteit en productiviteit. Een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is ‘respect voor het individu’. Het gaat erom energie en talent uit mensen de halen. 5 Gedreven door waarden en overtuigingen Het is van groot belang dat een onderneming aangeeft waar zij voor staat, waar de onderneming goed in is en waarop iedere werknemer trots is. Alle ‘excellente’ ondernemingen beschikten over duidelijke waarden en namen het scheppen van waarden ook serieus. 6 ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ Succesvolle ondernemingen storten zich niet in zaken waarvan ze geen verstand hebben. 7 Eenvoudige structuur met ondersteunende afdelingen van een beperkte omvang Alle ondernemingen hadden een eenvoudige en duidelijke organisatiestructuur dat wil zeggen geen matrixstructuur (zie hoofdstuk 9). En ook ondersteunende (staf) afdelingen zijn in omvang beperkt. 8 Het bestuur is zowel centralistisch als decentralistisch Veel ‘excellente’ ondernemingen worden zowel centralistisch als decentralistisch bestuurd. Zo worden deze ondernemingen aan de ene kant vanuit de top bijna ‘rigide’ bestuurd terwijl aan de andere kant afdelingen een grote mate van zelfstandigheid kennen gecombineerd met ondernemerschap en innovatiedrift.
De afgelopen jaren is gebleken dat als een onderneming (lange tijd) succesvol is geweest, dit geen garantie hoeft te vormen voor de toekomst. Zo werd IBM genoodzaakt om vanaf het eind van de jaren tachtig haar personeelsbestand nagenoeg te halveren. Van groot belang is dat ondernemingen voortdurend anticiperen op een sterk veranderende omgeving.

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Het is van groot belang dat de directie en het personeel van de overgenomen onderneming voldoende worden geïnformeerd en betrokken bij de samen. Krasnapolsky koopt Golden Tulip Krasnapolsky wordt voor omgerekend 320 miljoen gulden de nieuwe eigenaar van Golden Tulip International. Hierdoor ontstaat de grootste hotelketen van Nederland met 39 hotels, vier restaurants en bijna tweeduizend werknemers. Krasnapolsky en Golden Tulip denken met het samengaan hun positie op de thuismarkt te versterken, vooral in Amsterdam en de rest van de Randstad, waar het nieuwe concern zijn zwaartepunt heeft. Het nieuwe bedrijf verwacht ook sterker te staan in Europa, waar de laatste tijd veel ketens samenwerking zoeken. Krasnapolsky en Golden Tulip stellen vast dat het samengaan leidt tot een hotelketen van ‘Europees formaat; die voordelen kan behalen uit betere bestanden van de klanten, het gebruik van nieuwe media en marketing. De nieuwe flexplek apeldoorn combinatie verwacht versneld te kunnen groeien in Europa.
Bron: de Volkskr.nt, juni 1998
smelting. Er dreigt een vacuüm als er niet snel duidelijkheid komt over de nieuw te varen koers en de hiermee samenhangende consequenties. Het management zal gedemotiveerd raken ten gevolge van de vele onzekerheden over baangarantie, positie in de onderneming, salarisontwikkeling enzovoort. De medewerkers zullen hierdoor ook minder gemotiveerd worden, waardoor een uittocht dreigt van getalenteerde organisatieleden. Bij overnames liggen maar al te veel headhunters op de loer. Het vrijwillig vertrek van zo’n vijf tot tien procent van de medewerkers vormt bij een fusie of overname zeker geen uitzondering. Dit is natuurlijk onder meer afhankelijk van de schaarste op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van de medewerker. Zeker in organisaties met een informeel karakter kan een leegloop van ervaren en met de organisatie bekende managers en medewerkers desastreuze gevolgen hebben. Deze vrijgekomen arbeidsplaatsen te laten herbezetten door nieuwe medewerkers kost veel inwerktijd, aangezien veel kennis en ervaring niet op schrift gesteld is en daardoor moeilijk overdraagbaar.
Als laatste probleemgebied spelen te hoge verwachtingen van de fusie, zowel kwantitatief als kwalitatief, een belangrijke rol. Zeker indien men op zeer korte termijn een hoog rendement verwacht.
De hiervoor genoemde, veel voorkomende problemen zullen serieus in overweging moeten worden genomen bij een voorgenomen fusie of overname. Verder kan de kans van slagen van een fusie of overname worden vergroot indien:

Verschillende ondernemingsgebieden

Gerelateerde afbeelding

Ten slotte zullen ondernemingen hun core competences moeten uitwerken en vastleggen in een ‘strategie architecture’. Een strategie architecture kan worden gezien als een staalkaart voor de toekomst. Hierin worden de verbanden tussen de behoeften van de consumenten vastgelegd met de core competences die hiervoor ontwikkeld moeten worden, alsmede de technologieën die hiertoe geïdentificeerd moeten worden.
2.8 Strategisch management en informatiesystemen
Het is van wezenlijk belang dat men ten behoeve van het proces van strategisch management beschikt over goede informatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat een strategie alleen ontwikkeld kan worden met behulp van tijdig beschikbare, en juiste informatie!
Toch blijkt informatie in veel organisaties nogal eens te ontbreken. Ondanks (of wellicht dank zij) de toenemende automatisering is in veel ondernemingen een grote overtolligheid aan gegevens, maar een gebrek aan informatie. Dit vloeit ten dele vergaderruimte zwolle voort uit de wijze waarop door veel organisaties is geautomatiseerd. De bekende ‘eilandautomatisering’, waarbij iedere business unit, afdeling en zelfs werkplek zelfstandig is geautomatiseerd, kan dit in de hand hebben gewerkt. Een andere reden is dat er vaak verschillende informatiesystemen naast elkaar worden gebruikt. Dank zij de standaardisatie van programmeertalen, besturingssystemen, applicaties en net\verken wordt de onderlinge koppeling en communicatie steeds eenvoudiger en kunnen deze problemen worden ondervangen. Informatie speelt een cruciale rol bij de besturing van de moderne organisatie.
Ten behoeve van verschillende ondernemingsgebieden zijn er inmiddels sofnvare-toepassingen ontwikkeld die het de ondernemingsleiding en het management mogelijk maken snel over relevante informatie te beschikken. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan verkoop-, marketing-, personeel-en financiële informatiesystemen.

Planning en implementatie

Gerelateerde afbeelding

In de tweede benadering van strategisch management die in dit hoofdstuk wordt behandeld, zijn de opvattingen van Mintzberg te herkennen. In deze nieuwe of moderne richting is strategisch management synoniem aan strategisch denken. Hiervan is sprake als ondernemingen een visie kunnen uitdragen en doorvoeren. Deze stroming stelt dat de huidige turbulente omgeving zich niet meer laat vatten in kwantitatieve analytische modellen. Belangrijke grondleggers van deze theorie zijn G. Hamel en K. Prahalad.
Aan de vooravond van een nieuwe eeuw staan alle organisaties voor de uitdaging om in de turbulente omgeving strategische heroverwegingen te maken. Hierbij hebben ze de keuze uit een aantal benaderingen van strategisch management.
2.2 De klassieke benadering van strategisch management
Bij de klassieke benadering van flexplek apeldoorn strategisch management gaat het erom de organisatie te richten op de omgeving. Dit gebeurt door eerst te analyseren op wat voor gebieden de organisatie sterk of zwak is en vervolgens de omgeving van de organisatie te ‘scannen’ wat mogelijke kansen en bedreigingen betreft. Op basis hiervan zal men een keuze moeten maken voor een bepaalde strategie om de doelstellingen die de organisatie voor ogen heeft te realiseren. Vervolgens zullen plannen moeten worden gemaakt om de strategie in te voeren in de organisatie. Het proces van strategisch management bestaat uit drie fasen, namelijk: • situatieanalyse (2.3) • strategievorming (2.4) • planning en implementatie (2.5). Deze fasen zijn weergegeven in figuur 2.1.
Uit de figuur blijkt dat strategisch management een dynamisch en cyclisch proces is. Er is sprake van een terugkoppeling van planning- en implementatiefase naar de fase van situatieanalyse. In de volgende pargrafen zullen alle fasen worden besproken.

Staatsrecht algemeen

Gerelateerde afbeelding

Provinciale Staten de bevoegdheid om waterschappen in te stellen en op te heffen. Indien tot instelling is besloten, bepaalt de Wschw dat Provinciale Staten een waterschapsreglement vaststellen, waarin is vastgelegd welke taken het waterschap heeft, hoe het bestuur is samengesteld, en hoe de verkiezingen zullen plaatsvinden (art. 3 t/m 9 Wschw). Bij het opstellen van de reglementen moeten de provincies rekening houden met de in de Wschw aangebrachte hoofdlijnen. De besluiten tot instelling, opheffing en reglementering van de waterschappen moeten worden goedgekeurd door de minister van Verkeer en Waterstaat (art. 5 Wschw).
Het waterschap is een vorm van functioneel bestuur. Daarom wordt het waterschapsbestuur anders samengesteld dan de besturen van provincies en gemeenten. Deze laatste overheden hebben in beginsel een onbepaalde taak. Het waterschap heeft één bepaalde taak: de waterstaatkundige verzorging van een gebied. Dit functionele karakter van het waterschap heeft gevolgen voor de flexplek apeldoorn inrichting van het bestuur en de financiën: zij die een belang hebben dat rechtstreeks afhankelijk is van de taakuitoefening van een waterschap, moeten betalen voor wat het waterschap doet en krijgen daar zeggenschap over de besteding van het belastinggeld voor terug. De financiële en bestuurlijke structuur van een waterschap is in de wet ingericht volgens het beginsel ‘belang-betaling-zeggenschap’. Er bestaat dus een onverbrekelijk verband tussen de vertegenwoordiging in het bestuur en het meebetalen van de kosten.
De categorieën belanghebbenden zijn (art. 11 lid 2 Wschw): de zakelijk gerechtigden tot ongebouwde onroerende zaken (bijvoorbeeld eigenaren van cultuurgronden); degenen die krachtens een door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst het gebruik hebben van ongebouwde onroerende zaken (pachters); de zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken (huiseigenaren); de ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats hebben in het gebied van het waterschap (inwoners); degenen die op grond van een zakelijk of persoonlijk recht gebouwde onroerende zaken in gebruik hebben als bedrijfsruimte (fabrieken en dergelijke).
Omdat de belangen niet voor alle categorieën gelijk zijn, heeft dit gevolgen voor het aandeel in de kosten en het aantal bestuurszetels. Hoe meer belang, hoe hoger het aandeel in de kosten en hoe groter de zeggenschap in het bestuur. Bij de verkiezingen van het waterschapsbestuur gaat de Wschw voor de categorieën ‘gebouwd’ en ‘ingezetenen’ uit van directe verkiezingen. Voor de categorie ‘bedrijfsgebouwd’ gelden altijd indirecte verkiezingen. De provincie bepaalt hoe de zetels over de diverse categorieën worden verdeeld.
De voorzitters van de waterschappen worden door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Vanwege de onafhankelijke positie maakt de voorzitter geen deel uit van het algemeen bestuur. Het ambt van voorzitter is onverenigbaar met dat van burgemeester of met de functie van wethouder van een in het waterschap liggende gemeente. Het Algemeen bestuur van het waterschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van categorieën van belanghebbenden bij de uitoefening van de taken van het waterschap (art. 11 en volgende Wschw). Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen aantal andere leden (art. 40 en volgende Wschw).

De Enquêtewet

Gerelateerde afbeelding

Bij deze formulering vallen een paar dingen op: de inlichtingen worden gegeven aan de Kamer(s). Dit houdt in dat voor het houden van een interpellatie toestemming nodig is van een meerderheid in de Kamer(s). Gewoonlijk wordt een interpellatie mondeling gehouden. Een beroep op het belang van de staat wordt zelden gedaan; dit betekent dat een minister en/of staatssecretaris verplicht is om antwoord te geven, wanneer hij zich niet beroept op het belang van de staat.
Naast het recht van interpellatie beschikt elk Kamerlid over het vragenrecht. Het vragenrecht ligt niet in de Grondwet verankerd, maar is opgenomen in de Reglementen van Orde van beide Kamers. Voor het stellen van vragen aan ministers en staatssecretarissen is geen toestemming van een Kamermeerderheid nodig. De beantwoording geschiedt gewoonlijk schriftelijk. Een verplichting tot antwoorden bestaat er niet. Ook heeft elk der vergaderruimte zwolle Kamers van de Staten-Generaal het recht van motie. Het recht van motie houdt de mogelijkheid in om een wens kenbaar te maken of een oordeel uit te spreken. De minister tot wie de motie is gericht, is niet verplicht om gevolg te geven aan de motie. Zij heeft dus geen rechtsgevolgen. Een speciale motie is de motie van wantrouwen. Aan het einde van deze subparagraaf wordt hierop ingegaan. Ten slotte kan als controle-instrument van de regering worden vermeld het recht van enquête (art. 70 Gw). Dit is het recht van de beide Kamers een commissie in te stellen die wordt belast met het onderzoek naar een bepaald onderwerp. Ten behoeve van dat onderzoek kunnen aan die commissie onder meer bevoegdheden worden verleend met betrekking tot het oproepen en onder ede verhoren van getuigen. Er zijn onder andere enquêtes gehouden naar de verlening van financiële steun aan de scheepswerven van de RSV, naar de uitvoering van subsidieregelingen in de volkshuisvesting, naar de totstandkoming van een fraudebestendig paspoort, naar de uitvoering van socialezekerheidswetten, naar de opsporingsmethoden van de politie, en naar de Bijlmerramp. Ook de enquête naar de bouwfraude kan hier worden vermeld. Het recht van enquête is verder geregeld in de Enquêtewet.

Het allesomvattende, intelligente veld

Gerelateerde afbeelding

Het kan niet anders zijn dan dat er in de vierde dimensie blijkbaar krachten spelen die wij nu nog niet kunnen bevatten. In ieder geval ben ik door het schrijven van dit boek sterker gaan geloven in de flow van het leven en in het allesomvattende, intelligente veld dat de wereld lijkt te besturen. Het doel van ons leven hier op aarde is om in de flow van het leven te stappen en je te laten meevoeren door deze stroom. Dat is de basis om je ziel te laten rijpen en deze te ontwikkelen totdat je uiteindelijk verlicht bent. Boeddha was ooit zijn tijd ver vooruit. Door mee te gaan in de flow van het leven, ga je ervaren dat je ‘per toeval’ dingen en gebeurtenissen op je pad krijgt, waaraan je plezier kunt beleven of waarvan je als mens kunt groeien. Gebruik deze ‘toevallige’ ontmoetingen of gebeurtenissen goed en geluk is je deel. Als je daarentegen besluit om de flow te negeren en eigenwijs je eigen pad kiest, wordt het leven een stuk zwaarder. Niet voor niets raken zovelen van het pad af en belanden in een burn-out of in een depressie. De mens is nietig vergeleken met Het Veld.
Mijn tafelgenoot Arjan is ondertussen gaan zitten. Drie weken geleden, net na kerst, heb ik hem het manuscript toegezonden met het verzoek om dit verhaal te lezen. Vervolgens hebben we deze lunchafspraak gemaakt om zijn opmerkingen mondeling door te spreken. Die afspraak is op mijn verjaardag vandaag in Amsterdam Zuid-Oost. Ik roer door mijn cappuccino en luister naar het verslag van Arjan over De vierde dimensie. “Het verhaal beschrijft de kern van de vierde dimensie Hans Peter,” zegt hij. “Het is niet zomaar geweest dat ik je de vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln heb gestuurd.” “Hoe kwam het dat je uitgerekend mij deze e-mail heb gestuurd?” vraag ik. “Ik had je boek Ki gelezen en dat verhaal had me geraakt. Toen ik het boek Ki uit had gelezen, kreeg ik sterk het flexplek apeldoorn gevoel om je de vergelijking tussen de parallelle levens van John F. Kennedy en Abraham Lincoln op te sturen.” “Dank daarvoor,” zeg ik. “Het heeft een proces in werking gezet waardoor dit boek tot stand is gekomen.” “Het is een bijzonder boek geworden, dat is me wel duide1 ijk,” antwoordt Arjan. “Ik begrijp dat je meer mensen ervan bewust wilt maken dat ons huidige groeimodel is uitgewerkt. Het financiële systeem moet op de schop om de macht terug te geven aan het volk. Het economische model van ongebreidelde groei moet naar een model van duurzaamheid of misschien zelfs in de westerse landen naar stagnatie. We kunnen niet eindeloos blijven doorgroeien zonder dat we ernstige schade toebrengen aan de aarde, de natuur en uiteindelijk aan de mens zelf. Dat vind ik de belangrijkste boodschap uit je boek. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin de menselijkheid terugkeert in onze samenleving. Jouw boek “De vierde dimensie gaat daaraan bijdragen.

Terra Nova

Gerelateerde afbeelding

Terra Nova heeft als doel om het recht om geld te scheppen weer bij de overheden neer te leggen. De overheid hoeft name! ijk geen rente aan zichzelf te betalen en dat zorgt ervoor dat zij het volledige bruto nationaal product voor het eigen volk kan inzetten. In feite wordt de macht over het financiële systeem weer teruggegeven aan de mensen, zodat zij weer zeggenschap krijgen over hun eigen geld. Nu verdwijnt er veel geld naar rente en aflossing van de schulden bij private partijen. Terra Nova bereikt zijn doel door mensen bewust te maken van de misstanden in het huidige financiële systeem. Massaal verzet van burgers tegen het huidige systeem is de enige manier om het systeem te breken. Niets is bestand tegen de kracht van de massa, zelfs de llluminati niet. We moeten ons overheidsbudget stoppen in onderwijs, zorg en armoedebestrijding in plaats van in rentebetalingen voor nationale schulden, die inmiddels tot astronomische bedragen zijn opgelopen. In de Verenigde Staten is de schuld bijvoorbeeld al zestien biljoen dollar en deze loopt elke seconde met vijfenveertigduizend dollar op. Kun je nagaan wat er maatschappelijk kan gebeuren als de rentebetalingen en aflossingen van schulden wegvallen om te kunnen investeren in burgers. We zijn momenteel beland in de eindfase van het systeem, waarin de llluminati het voor het zeggen hebben. De wereld verwordt langzaam tot een chaos, waarin destructie en angst heersen. Na de bankencrisis is de kredietverlening stilgevallen, waardoor de reële economie knarsend tot stilstand is gebracht en het Westen in een armoedeval terecht dreigt te komen. Als reactie op de crisis is er een enorme afbraak van sociale verworvenheden gaande en raken mensen ontevreden. De macht van bedrijfsruimte apeldoorn nationale regeringen is overgedragen aan één centrale dictatoriale regering in Brussel en aan de federale regering in Washington, die nauwe banden onderhouden met de llluminati. Het wordt hoog tijd dat mensen zich bewust worden van wat er allemaal gaande is en hoe hun levens worden gemanipuleerd. Het verspreiden van deze boodschap is je voornaamste taak de komende jaren als lid van het genootschap Terra Nova! Kom, ik breng je naar het vliegveld.”

Complexe problemen

Gerelateerde afbeelding

“Wat ik vandaag in de bibliotheek met die tijdlijn met je heb gedaan, heeft te maken met een toepassing in de vierde dimensie. Deze vorm noemen we opstellingen,” zegt de professor. “Dit is een prachtige manier om meer inzicht in een situatie of in een probleem te verwerven. Vandaag heb je ervaren hoe het werkt, maar je kunt deze opstellingen ook bij een concreet probleem gebruiken. Dan werk je met een groep vrijwilligers die hiervoor openstaat. Degene die een thema wil inbrengen, nodigt uit de kring deelnemers een persoon uit om zijn of haar situatie te representeren. De deelnemers kunnen familieleden representeren, maar ook in een zakelijke omgeving is het goed mogelijk om met opstellingen een zakelijke
situatie te analyseren. De representanten hoeven niets extra’s te kunnen of te doen en hebben nauwelijks informatie over de mensen die werkelijk bij de situatie zijn betrokken. De inbrenger van het probleem heeft vooraf slechts een paar belangrijke kantoorruimte apeldoorn feiten over het thema verteld. Dan stelt de inbrenger op intuïtieve wijze de representanten in de ruimte op. Dat doet hij door zijn handen op de schouders van de representant te leggen en hem of haar naar de plek te brengen die zijn gevoel aangeeft. In werkelijkheid wordt de inbrenger gestuurd door zijn intuïtie. Vervolgens doet hij dat meerdere malen met de overgebleven representanten en ten slotte kiest de inbrenger van het probleem een representant van zichzelf. Zo staan alle representanten in de ruimte opgesteld voor het uitwerken van de desbetreffende situatie of probleem. Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks, waar alleen een verklaring in de vierde dimensie kan worden gevonden: de representanten voelen zich als de mensen, die in het echte probleem een rol spelen en zeggen wat ze voelen of wat er in hen opkomt. Omdat ze er geen persoonlijk belang bij hebben, is de communicatie eerlijk en open. Op deze wijze leggen ze complexe problemen bloot, inclusief het onderliggende krachtenspel. Er ontstaat een herkenbaar beeld van de verhoudingen en de krachten die vaak bewust of onbewust een rol spelen in het probleem. Door de nieuwe inzichten krijgt degene die het probleem heeft ingebracht een oplossingsrichting aangereikt.”

Het genootschap Terra Nova

Gerelateerde afbeelding

Ik ben stil en kijk naar de velletjes papier met zijn verhaal die voor mij liggen. “De eerste stap om de vierde dimensie te ontdekken, is om je bestaande denkbeelden tegen het licht te houden. Je moet kunnen breken met alles waar je heilig in gelooft en je openstellen voor een onzichtbare wereld die ons leven bepaalt. De tweede stap is een intens verlangen om de vierde dimensie te leren kennen. Het is hetzelfde verlangen als dat alle leden van het genootschap Terra Nova koesteren om tot een betere wereld te komen. Een verlangen om op een duurzame en ecologische wijze met onze wereld om te gaan en respectvol met elkaar samen te leven. Een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar talenten volledig kan inzetten. De welvaart is in deze ideale wereld beter verdeeld en niemand hoeft honger te lijden. Het lijkt nu nog een utopie, maar mensen hadden ook nooit kunnen bevroeden dat we met raketten naar de maan zouden vliegen. Je kunt de kracht van een ontembaar verlangen zowel positief als negatief gebruiken. Adolf Hitler had een obsessief verlangen naar een groot Duits-Arisch rijk. Als je toespraken analyseert, zie je de passie bijna van de oude films afspatten. Het vermogen om mensen in hun hart te raken en mee te bedrijfsruimte apeldoorn trekken in je verlangens en dromen
kun je dus zowel positief als negatief aanwenden. Wij gebruiken deze kracht op een positieve wijze bij Terra Nova.” Het belang van verlangen wordt me duidelijk. Om grootse dromen te realiseren, heb je een sterk en misschien wel obsessief verlangen nodig. Hierdoor zijn oorlogen en nieuwe wereldrijken ontstaan, maar kunnen we nu ook de krachtigste computerchips fabriceren. Op het moment dat er een sterk verlangen ontstaat, gaan de vierde dimensie en het toeval je helpen. “Hoe creëer je zo’n sterk verlangen?” “Elk verlangen komt voort uit een innerlijk motief. Bij Farkas was zijn motief om zijn familie weer te zien om hen in de armen te sluiten. Hij droomde ervan om zijn geliefden weer te zien. Dat zou alleen kunnen als hij in leven bleef en zo ontstond er bij hem een intens en geconcentreerd verlangen dat veel verder gaat dan een wens. Hij wilde hoe dan ook overleven en werd hierbij door het toeval geholpen.” “Maar dat geldt toch voor alle gevangenen in het kamp?” zeg ik. “Helaas is niet ieder mens mentaal en fysiek zo sterk als Farkas. Natuurlijk wilde iedere gevangene herenigd worden met zijn of haar dierbaren, maar de honger en het harde kampleven deden dat verlangen naar de achtergrond verdwijnen en er kwam angst voor in de plaats. Lichamelijk en geestelijk gezien waren de meeste Joodse gevangenen gesloopt en velen gaven daardoor de moed op. Dat is menselijk, maar opgeven stond in het barre nazikamp gelijk aan je eigen doodvonnis tekenen. In die wereld was er geen ruimte voor zwakke momenten.