De Enquêtewet

Gerelateerde afbeelding

Bij deze formulering vallen een paar dingen op: de inlichtingen worden gegeven aan de Kamer(s). Dit houdt in dat voor het houden van een interpellatie toestemming nodig is van een meerderheid in de Kamer(s). Gewoonlijk wordt een interpellatie mondeling gehouden. Een beroep op het belang van de staat wordt zelden gedaan; dit betekent dat een minister en/of staatssecretaris verplicht is om antwoord te geven, wanneer hij zich niet beroept op het belang van de staat.
Naast het recht van interpellatie beschikt elk Kamerlid over het vragenrecht. Het vragenrecht ligt niet in de Grondwet verankerd, maar is opgenomen in de Reglementen van Orde van beide Kamers. Voor het stellen van vragen aan ministers en staatssecretarissen is geen toestemming van een Kamermeerderheid nodig. De beantwoording geschiedt gewoonlijk schriftelijk. Een verplichting tot antwoorden bestaat er niet. Ook heeft elk der vergaderruimte zwolle Kamers van de Staten-Generaal het recht van motie. Het recht van motie houdt de mogelijkheid in om een wens kenbaar te maken of een oordeel uit te spreken. De minister tot wie de motie is gericht, is niet verplicht om gevolg te geven aan de motie. Zij heeft dus geen rechtsgevolgen. Een speciale motie is de motie van wantrouwen. Aan het einde van deze subparagraaf wordt hierop ingegaan. Ten slotte kan als controle-instrument van de regering worden vermeld het recht van enquête (art. 70 Gw). Dit is het recht van de beide Kamers een commissie in te stellen die wordt belast met het onderzoek naar een bepaald onderwerp. Ten behoeve van dat onderzoek kunnen aan die commissie onder meer bevoegdheden worden verleend met betrekking tot het oproepen en onder ede verhoren van getuigen. Er zijn onder andere enquêtes gehouden naar de verlening van financiële steun aan de scheepswerven van de RSV, naar de uitvoering van subsidieregelingen in de volkshuisvesting, naar de totstandkoming van een fraudebestendig paspoort, naar de uitvoering van socialezekerheidswetten, naar de opsporingsmethoden van de politie, en naar de Bijlmerramp. Ook de enquête naar de bouwfraude kan hier worden vermeld. Het recht van enquête is verder geregeld in de Enquêtewet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *