Hollywoodapocalyps

Gerelateerde afbeelding

Maar er is geen reden tot paniek. Nu nog niet, tenminste. Het upgraden van sapiens zal een geleidelijk historisch proces worden en geen Hollywoodapocalyps. Homo sapiens zal niet uitgeroeid worden door opstandige robots. Het is veel waarschijnlijker dat Homo sapiens zichzelf stapje voor stapje zal upgraden door te versmelten met robots en computers, tot onze afstammelingen achteraf beseffen dat ze niet meer dezelfde diersoort zijn die de Bijbel schreef, de Chinese muur bouwde en moest lachen om de capriolen van Charlie Chaplin. Dat zal niet binnen één dag gebeuren, en ook niet binnen een jaar. In wezen gebeurt het al, door ontelbaar veel alledaagse kantoorruimte huren utrecht handelingen. Elke dag besluiten miljoenen mensen hun smartphone nog wat meer controle over hun leven te geven of proberen ze een nieuw, effectiever antidepressivum uit. De mens zal in zijn jacht naar gezondheid, geluk en macht steeds een van zijn eigenschappen veranderen, en dan nog een, en nog een, net zolang tot hij niet meer menselijk te noemen is.
Kan iemand even op de rem trappen?
Hoe rustig dit ook uitgelegd wordt, veel mensen raken in paniek als ze geconfronteerd worden met dit soort mogelijkheden. Ze volgen probleemloos het advies van hun smartphone op en nemen alle medicijnen die de dokter voorschrijft, maar als ze iets horen over geüpgradede supermensen, zeggen ze: ‘Ik hoop dat ik dood ben voor dat gebeurt.’ Een kennis van kantoorruimte huren amsterdam me zei eens dat haar grootste angst over ouder worden is dat ze er straks niet meer toe doet, dat ze een nostalgisch oud vrouwtje zal worden dat de wereld om zich heen niet meer begrijpt en er niet veel meer aan kan toevoegen. Dit is onze collectieve angst als diersoort bij het idee van supermensen. We voelen wel aan dat in zo’n wereld onze identiteit, onze dromen en zelfs onze angsten irrelevant zullen worden en dat we geen bijdrage meer aan zo’n wereld kunnen leveren. Het maakt niet uit wat je nu bent – een vrome, hindoeïstische cricketspeler of een ambitieuze lesbische journaliste -, in een geüpgradede wereld kun je je alleen maar een neanderthaler op Wall Street voelen. Je zult daar niet thuishoren. De neanderthalers hoefden zich niet om de Nasdaq te bekommeren, omdat die nog tienduizenden jaren in de toekomst lag. Maar tegenwoordig is het zo dat de wereld die betekenis voor ons heeft binnen een paar decennia zou kunnen instorten. Je kunt er niet op rekenen dat de dood je zal behoeden voor een lot als nutteloos oudje. Zelfs als er in 2100 nog geen goden door de straten lopen, zal het streven om Homo sapiens te upgraden de wereld waarschijnlijk in deze eeuw al onherkenbaar veranderen. Wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen gaan veel sneller dan de meeste mensen kunnen overzien.

Een groeiende minderheid

Gerelateerde afbeelding

Maar aangezien ouderdom en dood het resultaat zijn van niets meer of minder dan specifieke problemen is er geen punt waarop artsen en
wetenschappers het werk zullen neerleggen met de woorden: ‘Tot hier en niet verder. We hebben tuberculose en kanker overwonnen, maar we gaan niets doen tegen alzheimer. Daar mogen mensen nog steeds aan doodgaan.’ De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt niet dat mensen ‘het recht op kantoorruimte huren eindhoven leven hebben tot hun negentigste’, maar geeft elk mens het recht op leven, punt. Er zit geen uiterste houdbaarheidsdatum op dat recht. Een groeiende minderheid van wetenschappers en denkers is daardoor wat openlijker gaan uitspreken dat het paradepaard van de moderne wetenschap het overwinnen van de dood en het bewerkstelligen van de eeuwige jeugd is. Eminente voorbeelden zijn de gerontoloog Aubrey de Grey en de veelzijdige denker en uitvinder Ray Kurzweil (aan wie in 1999 de Amerikaanse nationale medaille voor technologie en innovatie werd toegekend). In 2012 kreeg Kurzweil een aanstelling als technisch directeur bij Google en een jaar later richtte Google het dochterbedrijf Calico op, dat zich richt op het ‘oplossen van de dood’.27 Onlangs heeft Google nog een onsterfelijkheidsdenker, Bill Maris, aangesteld als hoofd van investeringsfonds Google Ventures. In januari 2015 zei Maris in een interview: ‘Als je me nu zou vragen of het mogelijk is om vijfhonderd jaar oud te worden, dan is het antwoord ja.’ Maris ondersteunt zijn boude woorden met heel wat harde dollars. Google Ventures investeert 36 procent van zijn aandelenportefeuille van twee miljard in biotech-startups, waaronder verscheidene ambitieuze levensverlengende projecten. Maris gebruikt een sportanalogie om te verklaren dat er in de strijd tegen de dood ‘niet alleen gevochten wordt om wat meer balbezit. We willen de wedstrijd winnen.’ Waarom? Omdat, aldus Maris, ‘leven beter is dan kantoorruimte huren rotterdam sterven’.28 Deze dromen worden gedeeld door andere zwaargewichten in Silicon Valley. Peter Thiel, een van de oprichters van PayPal, bekende onlangs dat hij van plan is om eeuwig te leven. ‘Ik denk dat er in wezen drie manieren zijn om ermee om te gaan,’ zei hij over de dood. ‘Je kunt het accepteren, je kunt het verdringen of je kunt ertegen vechten. Ik denk dat onze maatschappij wordt gedomineerd door mensen die het verdringen of accepteren, en ik vecht er liever tegen.’ Veel mensen zullen dit soort uitspraken afdoen als tienerfantasieën. Maar Thiel is iemand die we heel serieus moeten nemen.

Fase 4: beslissen

Gerelateerde afbeelding
Om in de vierde fase van het besluitvormingsproces tot een keuze te kunnen komen, is het noodzakelijk de gevolgen van de verschillende oplossingsmogelijkheden te relateren keuzecrireria aan één of meer keuzecriteria. Het proces van besluitvorming wordt in gang gezet omdat informatie is verzameld of ontvangen die erop duidt dat er een probleem bestaat of dreigt te ontstaan. Het ligt dan voor de hand dat als keuzecriterium wordt gehanteerd de mate waarin elke van de gevonden oplossingsmogelijkheden bijdraagt tot het bereiken van een gewenste toestand.
De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat twee alternatieven tot hetzelfde eindresultaat leiden, zij het op verschillende wijzen. In een dergelijk geval is het noodzakelijk een nadere uitspraak te doen over de weg die men wil bewandelen. Stel het geval dat een bedrijf zich in een buitenlandse markt wil gaan begeven, waarbij twee mogelijkheden ontstaan, te weten: het vestigen van een eigen verkoopkantoor in dat gebied of het aangaan van een overeenkomst met een buitenlandse verkoopagent. Hoewel in beide gevallen hetzelfde eindresultaat wordt verwacht, bestaan er niettemin toch enige verschillen, bijvoorbeeld in termen van kosten en risico. Het bereiken van het einddoel is veelal een onvoldoende selectiecriterium, hetgeen betekent dat dit moet worden aangevuld met een co-working space eindhoven randvoorwaarden aantal randvoorwaarden waaraan de te kiezen oplossing ook moet voldoen. Deze randvoorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de termijn waarop het doel moet worden bereikt, op de middelen die de organisatie voor een activiteit ter beschikking wil stellen, alsmede op het risico dat men bereid is te lopen.
De keuze wordt moeilijker als niet één maar meer doelen tegelijkertijd dienen te worden bereikt. In een dergelijke situatie is het onwaarschijnlijk dat de alternatieven alle in deze! priorireirenlijsr de mate de gestelde doelen zullen realiseren. Er moet dan een prioriteitenlijst komen. In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan twee mogelijke wijzen van organiseren, één waarbij de efficiency wordt opgevoerd met relatief lage arbeidsvoldoening en een andere mogelijkheid waarbij de mogelijkheden tot het verkrijgen “.an bevrediging in het werk worden vergroot, maar de productiviteit naar verwachting lager zal worden. Beide aspecten in deze oplossingen zijn van belang voor de organisatie. Een dergelijk dilemma is veelal via een compromis te overbruggen, waarbij overleg met de betrokken organisatieleden is geboden.
beslissen Beslissen houdt doorgaans in dat beslissers niet alles met zekerheid weten en dat de gegevens waarvan men uitgaat niet absoluut zeker zijn. Er is veelal gebrek aan informatie over toekomstige ontwikkelingen. Het verzamelen van extra informatie is dan een mogelijkheid beperking onzekerheid om de onzekerheid te beperken. Hierbij moet evenwel worden bedacht dat dit extra tijd exrra rijd en geld en geld vergt, terwijl het niet zeker is dat ook alle relevante informatie wordt verkregen. Wat de co-working space rotterdam factor tijd betreft, kan het zijn dat een beslissing niet kan worden uitgesteld omdat dan mogelijk de kans is verkeken en een beoogd resultaat niet meer kan worden behaald. Op deze wijze is hier sprake van een belangrijk afwegingsprobleem.

Nieuwe rollen en ‘oude patronen’

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe rollen en ‘oude patronen’ van splitsing en samenvoeging Als voorbeeld kan de krantenindustrie dienen waar tot voor kon deze kernprocessen in een geïntegreerde keten waren georganiseerd: klantbehandeling (lezers én adverteerders), productie en productontwikkeling (nieuws, opiniepagina’s enz.) en de uitgebreide infrastructuur ( drukfaciliteiten én distributie met eigen vervoer). Unbundling ofwel differentiatie maakt dat bijvoorbeeld in de VS steeds meer (sub-)fasen worden uitbesteed (ge’outsourced’) en tot zelfstandige ondernemingsactiviteit worden verheven. Gepaard gaande met specialisatie zien we co-working space eindhoven bijvoorbeeld dat productinnovatie als fase in een totaal proces in zelfstandige, gespecialiseerde ondernemingen vanuit de biotechnologie wordt verbijzonderd en zich richt op specifieke technieken, denk aan het in kaart brengen van genenpatronen. Oorspronkelijke bedrijven in deze industriële activiteiten nemen dan in financiële zin deel in of gaan allianties aan met dit soort ‘nieuwe’ nicheplayers. Binnen de gevestigde kaders zien we in deze tijd een herdefiniëring van traditionele rollen van grote (geïntegreerde) bedrijven om daarna in voorkomende gevallen fundamentele veranderingen aan te brengen in de wijze waarop men de ondernemingsactiviteit in kernactiviteit wenst in de richten, zowel business to business (B2B) als op de consument gerichte ondernemingsactiviteiten (B2C). De laatste tijd zien we dan ook dat vele ondernemingen hun positie en rol in de (verticale) bedrijfskolom opnieuw onder ogen zien en zich de vraag stellen of ze toeleverancier of regisseur willen zijn/worden, dan wel nichespeler of een dominante marktpartij. Ook worden aan verkoop- en inkoopkant horizontale samenwerkingsverbanden verkend en wordt nagegaan met welke andere sectoren en voor welke doelgroepen samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan, denk co-working space rotterdam bijvoorbeeld aan Unilever en Ford (zie ook subparagraaf 1 1 . 5.5 ). Overigens is men in veel gevallen op zoek naar partners voor uitvoering van (delen van) het primaire proces. De vraag is dan: zelf doen of uitbesteden, zelfs soms van kernactiviteiten. Vanuit de keten van waardetoevoeging is het dan de vraag welke positie een bedrijf in een netwerk van aan elkaar gerelateerde bedrijven wil (blijven of gaan) innemen en welke rollen men daartoe wil vervullen.

De drukke agenda

Gerelateerde afbeelding

Uw onderzoek naar het leven van John F. Kennedy biedt mogelijk aanknopingspunten voor de antwoorden op deze vragen. Graag zou ik met u persoonlijk willen spreken over de uitkomsten van dit onderzoek. Uiteraard ben ik bereid om daarvoor naar Harvard University te komen. Ik zou het waarderen als u hiervoor enige tijd in uw agenda zou willen vrijmaken. Ik hoop dat u positief reageert op deze e-mail en ik vertrouw erop dat wij elkaar tijdelijk kantoor huren utrecht persoonlijk zullen treffen.
Met vriendelijke groet,
Nick Larson
Daarna sluit ik de computer af en zet een kop thee. De kans dat de professor positief op mijn verzoek reageert, is klein. Misschien gaat hij navraag doen bij Renard, die hij persoonlijk lijkt te kennen. Na een tweede kop thee kruip ik alleen in bed. Die nacht kan ik maar moeilijk de slaap vatten. Ik ben onzeker of mijn e-mail niet te vrijpostig is, maar ik kan het niet meer veranderen. De volgende dag check ik herhaaldelijk mijn emailbox, maar ik tref geen antwoord van professor Markowitz aan. Ik heb de moed al bijna opgegeven als op woensdagavond in mijn e-mailbox ineens het antwoord van professor Markowitz zit. De toon van de e-mail is gematigd enthousiast en misschien zelfs gereserveerd te noemen. Professor Markowitz geeft zijn telefoonnummer om nader contact te hebben. Blijkbaar is hij toch verrast dat ik bereid ben een lange reis vanuit Nederland te maken om hem te ontmoeten of misschien heeft hij een positieve aanbeveling/beoordeling van Renard gehad. Wie zal het zeggen? Uiteindelijk krijg ik een tijdelijk kantoor huren amsterdam afspraak in de drukke agenda van professor Markowitz. Tijdens het telefonisch onderhoud hoort hij mij nadrukkelijk uit over mijn prestaties als beurshandelaar. Na lang aarzelen geeft hij uiteindelijk toe en mag ik volgende week maandag langskomen. Blijkbaar hebben mijn prestaties op de beurs van Wall Street hem over de streep getrokken.

Als de nood hoog is, is de redding nabij

Gerelateerde afbeelding

Als de nood hoog is, is de redding nabij. Misschien is dit het grootste cliché uit de vaderlandse literatuur, maar daarom nog niet minder waar. Op 6 juni in de ochtend krijg ik een bijzondere e-mail toegezonden. Het is een bericht van mijn neef Renard de Veuster, de enige zoon van mijn tante Rally uit Limburg. Toen ik nog klein was, ging ik in de grote vakanties meestal bij mijn neefje Renard in Meerssen logeren. Tante Rally zorgde voor de Limburgse gezelligheid in tijdelijk kantoor huren eindhoven huis en wij struinden door het dorp en pakten de fiets naar Maastricht om daar de wereld te ontdekken. Kattenkwaad en vrijheid vormden de basis van onze vriendschap. Renard ben ik sinds mijn studietijd uit het oog verloren. leder bewandelt nu eenmaal zijn eigen pad en door het overlijden van mijn moeder was er nog maar weinig contact met die kant van de familie. Juist nu in deze barre tijd krijg ik van Renard een e-mail. Hij schrijft dat hij kloosterling is geworden in het Norbertijner klooster in de buurt van Leuven. In de afzender van de e-mail lees ik dat het gaat om de abdij Conventus Sanctae Mariae de Parco. Ik had als gerucht al eens gehoord dat Renard kloosterling was geworden, maar ik had er verder nooit naar gevraagd. In de email staat dat Renard van mijn problemen heeft gehoord en dat hij me uitnodigt tijdelijk kantoor huren rotterdam om hem in de abdij in Leuven te bezoeken. Ik weet niet of ik op deze ongebruikelijke uitnodiging moet ingaan. Ik heb niets met het christendom, hoewel ik geloof in een grotere overkoepelende kracht die onze levens stuurt en beïnvloedt. Gelukkig heb ik een goed excuus, omdat het geld voor een treinreis naar Leuven simpelweg ontbreekt. Dat schrijf ik hem dan ook in een e-mail terug.