De Raad van Bestuur

Gerelateerde afbeelding

In België werkt men eveneens vanuit het ‘one-tier’ -systeem. De Raad van Bestuur bestaat dan veelal uit directieleden, vertegenwoordigers van grootaandeelhouders, en kantoorruimte huren eindhoven soms ook onafhankelijke derden, waarbij in België voorts tal van kruisverbanden en verstrengelingen in bestuurslidmaatschappen voorkomen. Duitsland en Nederland (het zogenaamde ‘Rijnlandse model’) kennen in beginsel een formele scheiding tussen besturing en toezicht. Dat wordt wel aangeduid als het ‘dual’ of ’t wo-tier’ -systeem of ‘dualistisch systeem’. De samenstelling en benoemingswijze kantoorruimte huren utrecht van het toezichthoudende orgaan is echter verschillend. Bij grote vennootschappen in Duitsland wordt de helft van de leden van de ‘Aufsichtsrat’ benoemd vanwege de factor arbeid en de andere helft vanwege de factor kapitaal. De leden beschikken over plaatsvervangers uit de onderscheiden achterbannen voor het geval zijzelf verstek moeten laten gaan bij een vergadering.
Coöptatie ‘op de helling’ Voor grote vennootschappen in ons land is onder voorwaarden het structuurregime van toepassing, waarbij (nu nog) een uniek systeem van coöptatie kantoorruimte huren rotterdam van kracht is. Dat stelsel houdt in dat de Raad van Commissarissen bij ontstane vacatures zelf tot benoeming van nieuwe leden of tot herbenoeming bevoegd is. De algemene vergadering van aandeelhouders, de ondernemingsraad en het bestuur hebben het recht om kandidaten aan te bevelen, terwijl beide eerstgenoemde organen ook tegen voorgedragen kandidaten bezwaar mogen aantekenen (zie ook de subparagrafen 1.2.1 en 2.3.2). De ‘ons kent ons’ -mentaliteit komt echter op de helling. Het gebruik dat commissarissen elkaar selecteren en benoemen gaat verdwijnen. Vijandige overnamepogingen versnellen de ontmanteling van het ‘old boys’ network’. Het idee dat zo’n kantoorruimte huren amsterdam systeem anno 2000 niel meer helemaal van deze tijd is, blijkt inmiddels ook onder commissarissen zelf wijdverbreid. Niet minder dan tweederde van de Nederlandse bestuurders wil het coöptatiesysteem op de helling zenen, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen