Werkoverleg

Gerelateerde afbeelding

Naast het overleg dat in tijdelijke of in permanente overleggroepen op hogere en/ of lagere niveaus tussen afdelingen in een bedrijf of instelling kan plaatsvinden, moet binnen afdelingen uiteraard ook het nodige overleg tussen manager en uitvoerende medewerkers periodiek werkoverleg plaatsvinden. Tijdens kantoorruimte huren eindhoven het periodieke werkoverleg (binnen de normale lijnverhoudingen) kunnen bijvoorbeeld de problemen uit de laatste werkperiode worden doorgesproken. Ook kan informatie van ‘boven naar beneden’ en omgekeerd worden overgebracht, terwijl tevens afspraken voor de komende periode kunnen worden gemaakt. Het overleg is direct en vindt plaats tussen alle leden van een werkgroep, onderafdeling of afdeling. Op deze wijze worden de uitvoerende medewerkers betrokken bij beslissingen die hun werk raken. Door deze kantoorruimte huren utrecht vorm van overleg en inspraak kan de acceptatie van beslissingen door een medewerker worden vergroot en kan een grotere betrokkenheid bij het te verrichten werk totstandkomen. Werkoverleg is elke vorm van geregeld en gestructureerd overleg tussen leidinggevende en uitvoerende medewerkers over allerlei aspecten die betrekking hebben op de inhoud/uitvoering van het werk en de werksituatie. Kenmerkend voor werkoverleg is dat het overleg over het algemeen gevoerd wordt met de medewerkers zelf en niet door middel van vertegenwoordiging (zoals voor de ondernemingsraad geldt). Onder werkoverleg kantoorruimte huren rotterdam verstaan we gestructureerd groepsoverleg. Overleg tussen de manager en een individuele medewerker rekenen we derhalve niet tot het begrip werkoverleg. De manier waarop werkoverleg gevoerd wordt, kan van organisatie tot organisatie enorm verschillen. Dit is niet alleen afhankelijk van het soort organisatie (grootte, aard van het productieproces), maar ook van de cultuur in de organisatie (stijl van leiderschap, geschiedenis van medezeggenschap).
Redenen voor invoering van werkoverleg zijn: verbetering van de motivatie, inzet en ontplooiing van medewerkers; verbetering van de kwaliteit van producten, diensten en werkmethoden; verhoging van de productiviteit per medewerker, per afdeling en voor het gehele bedrijf.
Uit deze motieven en uit het feit dat werkoverleg in 80 % van de gevallen door het participatie en overleg management wordt gestart blijkt dat deze vorm van participatie en overleg voornamelijk is gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van organisaties en het verhogen van de kantoorruimte huren amsterdam arbeidstevredenheid. Er ligt een duidelijke ‘Human Relations’ -visie (zie subparagraaf 2. 1.2 ) ten aanzien van participatie aan ten grondslag. Van belang is dat de onderwerpen in het werkoverleg aansluiten bij de actuele situatie van de betrokkenen. Het werkoverleg moet ruimte bieden om de onderwerpen aan te snijden die medewerkers belangrijk vinden. Als het management zich te veel op eigen problemen richt en andere problemen uit het overleg weert, dan zal het werkoverleg geen lang leven beschoren zijn.

Verplatting

Gerelateerde afbeelding

Verplatting is dan een ingreep in de structuur waarbij het aantal managementlagen wordt verminderd. Dit is in de beleving van veel mensen ‘tegennatuurlijk’ als we kijken naar de structuuringrepen die in het verleden veel werden toegepast. Door velen wordt immers ‘uitdijen’ en ‘verdiepen’ als natuurlijk gevolg van groei gezien. Schrappen biedt echter nieuwe mogelijkheden: een paradox in de ogen van veel managers en bestuurders. Verplatten is kantoorruimte huren eindhoven echter meer dan alleen schrappen. Een juiste mix van ondersteunende maatregelen is nodig om tot een effectieve platte organisatie te komen. In de volgende hoofdstukken zal dit onderwerp nog regelmatig aan de orde komen.
Naar intelligente ondernemingen in netwerken van organisaties
De organisatie van de toekomst is een intelligente en lerende organisatie, is plat, is slank en wendbaar, doet die dingen waar ze echt goed in is, maakt in strategische samenwerkingsverbanden gebruik van eigen kerncompetenties en van kantoorruimte huren utrecht bekwaamheden van andere organisaties, doet aan strategische uitbesteding (outsourcing) en neemt de best practices over van andere organisaties (onder andere op grond van benchmarking ( = systematische vergelijking van de best denkbare praktijken in verschillende (functionele) bedrijfsprocessen in verschillende bedrijven). Creativiteit wordt hoog gewaardeerd en steeds worden bronnen voor verbetering gezocht, terwijl in de organisatie getracht wordt door empowerment ( delegatie én een echt appèl op inzet en creativiteit) menselijke talenten ook werkelijk te benutten. Ziehier in een notendop de contouren van de ‘ideale’ organisatie van de toekomst.
In de visie van James Brian Quinn dienen de bedrijven zich te concentreren op enkele geselecteerde kernbekwaamheden, die van belang zijn voor de klant. Nike is kantoorruimte huren rotterdam daarvan een goed voorbeeld. Deze zeer succesvolle ‘loopdeskundige’ creëert waarde door een intensieve inspanning en door marketing, distributie en verkoop van schoenen. Nike is feitelijk een research-, design- en marketingorganisatie. Nike besteedt 100% van de productieactiviteiten aan verschillende productiepartners. Nike spreekt daarbij niet over leveranciers of contractors, maar over productiepartners en co-makership. Nike zelf richt zich uitsluitend op preproductieactiviteiten, zoals R&D en op postproductieactiviteiten, zoals marketing, verkoop en distributie. Dat de mogelijkheden van kantoorruimte huren amsterdam recente ontwikkelingen in ICT (informatie- en communicatietechnologie) hierbij een belangrijke rol spelen, zal duidelijk zijn. Data- en informatie-uitwisseling in deze netwerken zijn essentieel bij het volgen van de operationele werkprocessen in de keten van waardetoevoeging en het kort houden van de ‘time-to-market’ van ontwerp tot nieuwe producten en modellen, dit alles met behoud van hoge kwaliteitseisen.

Overleggroepen en besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Overleggroepen en besluitvorming
Binnen een organisatie vinden overleg en inspraak plaats in overleg- en werkgroepen. Deze worden als (tijdelijke) projectgroep of als (permanente) commissie op een hoger of lager werk· en overleggroepen organisatieniveau ingesteld. Werk- en overleggroepen worden in het leven geroepen om bij het kantoorruimte huren eindhoven analyseren van problemen en het ontwikkelen van oplossingen deskundigheid en informatie te bundelen. Dit doet men om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Bovendien bieden dergelijke groepen de mogelijkheid tot inspraak en medezeggenschap in de besluitvorming. Als gevolg daarvan wordt het draagvlak van beslissingen vergroot en de acceptatie ervan bevorderd. Taken waarmee dergelijke groepen worden belast zijn nogal uiteenlopend, zoals innovatie, automatisering. organisatieverandering, kantoorruimte huren utrecht personeelsbeleid, langetermijnplanningen. De vraagstukken waarmee men zich bezighoudt kunnen tot verschillende soorten beslissingen leiden. Afüankelijk van het niveau van die beslissingen (strategische, organisatorische of operationele beslissingen) spreekt men van hogere en lagere overleg- en werkgroepen en afüankelijk van de aard van de opdracht kan een adviserende, coördinerende of zelfs executieve bevoegdheid worden toegekend. Bij het samenstellen van overleg- en werkgroepen dient men altijd zorgvuldig te werk informatie te gaan. Wat met name goed moet worden bewaakt is dat de noodzakelijke informatie kantoorruimte huren rotterdam en deskundigheid deskundigheid in voldoende mate aanwezig zijn om tot een goed resultaat te kunnen komen. Om dit te bereiken dient men te letten op de informatie en deskundigheid die de afzonderlijke leden inbrengen, dat wil zeggen: op de spreiding van een en ander over volbevoegdheden doende groepsleden. Daarnaast is het van belang om na te gaan of de bevoegdheden van de groep, respectievelijk van de leden van de groep duidelijk en toereikend zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat – als in een overleggroep verschillende beslissingsniveaus en verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn – de leden van zo’n groep voldoende mandaat moeten hebben gekregen om zaken te kunnen regelen, of om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Men moet beslissingen kunnen nemen of aanbevelingen kunnen doen. wil kantoorruimte huren amsterdam en capaciteit tot Medebepalend zijn daarbij de wil en de capaciteit Lot samenwerking. Want naast het samenwerking eigen afdelingsbelang en de eigen specifieke vakvereisten dient men met het oog op een hoger geordend, gemeenschappelijk doel tot gezamenlijke beslissingen of aanbevelingen te kunnen komen. Bij het samenstellen van overleggroepen dient men dus ook te letten op de samenwerkingscapaciteit van de leden die men op het oog heeft. Overigens is het van belang dat leden van vverk- en overleggroepen, hetzij als vertegenwoordiger, hetzij als deskundige, door anderen worden aanvaard. Want alleen dan kunnen zij invloed uitoefenen op het totstandkomen of het aanvaard krijgen van beslissingen.

Drie clusters

Gerelateerde afbeelding

Daar wil Bennemeer best iets, – maar nog niet al te veel – over zeggen. Over de vorderingen van het integratieproces is hij tevreden, zo opent hij het gesprek. ‘De structuur staat, we kunnen nu verder bouwen. We hebben de boel helemaal opnieuw opgezet. De vijf individuele werkmaatschappijen van CSM waren georganiseerd rond merken. Dat hebben wc veranderd, we hebben de business verdeeld in drie categorieën, waarbinnen de merken kantoorruimte huren eindhoven opereren. Die categorieën zijn quick serve meals en drinks, sauzen en maaltijdcomponenten en ten slotte brunch en indulgence. De categorieën staan onder leiding van category directors, die ieder ook super brand champion zijn van merken. Zo is er, dwars door de categorieën, ook een horizontale mcrkbcwaking en mcrkontwikkeling. Onze marketeers krijgen een zo breed mogelijk gezichtsveld om, waar nodig, merken zo veel mogelijk te kunnen uitrekken.’ Er zal vooral worden ingezet op de drie H’s: Honig, Hak en Heinz. ‘Dat zijn de merken die in meerdere categorieën worden ingezet.’ Lokale kroonjuwelen Het kantoorruimte huren utrecht zal voor de overgenomen bedrijven even wennen zijn om onderdeel uit te maken van een groot internationaal concern, geeft Bennemccr toe. ‘Natuurlijk, zij beschikken niet meer over een onafhankelijke manage
mentstrucrnur. Als je tot een global company behoort, zijn er nu eenmaal procedures. Die proberen wc zo simpel en plat mogelijk te houden, al moet ik eerlijk zeggen dat we nog niet zijn waar wc willen zijn. Daar moeten wc aan werken.’ Benncmeer bestrijdt dat Hcinz hierdoor lijdt aan ‘stroperigheid’: ‘Veel dingen worden op lokaal niveau beslist. Heinz is een van de weinige internationale kantoorruimte huren rotterdam ondernemingen waar marketing en salcs lokaal beslissingen nemen over merken. Dan praat ik dus over merkenstrategie, commercials, promoties, portfoliomanagcment. Daarin is een grote mate van vrijheid. Omdat wc zoveel lokale kroonjuwelen hebben, willen we juist dicht bij de consument en de handel staan in de regio’s.’ Waar grote spelers als Procter & Gam bic en Unil ever werken aan globalisering, met het opheffen van honderden merken als gevolg, zoekt Heinz dus meer een tegengestelde richting: die van de powerbrands en lokale merken. Leidt dat niet tot versnippering van beleid, budgetten en imago? Totaal niet, vindt Bcnnc111cer, die globalisering slechts een modeverschijnsel vindt: ‘Ik heb wel meer trends en bewegingen gezien. Ach, de klepel gaat soms naar links en soms naar rechts.’ Hij wijst erop dat Heinz van oudsher sterk is in lokale merken: bij na drie miljard van de omzet kantoorruimte huren amsterdam komt van het merk Heinz, de andere zes wordt gehaald uit de andere merken. ‘Daar waar wij op lokale markten opereren, hebben wc steevast de sterkste merken. Altijd de merken die nummer één of twee zijn. Uiteindelijk hebben we een heel sterk portfolio, al zijn dat niet allemaal global brands.’