De Enquêtewet

Gerelateerde afbeelding

Bij deze formulering vallen een paar dingen op: de inlichtingen worden gegeven aan de Kamer(s). Dit houdt in dat voor het houden van een interpellatie toestemming nodig is van een meerderheid in de Kamer(s). Gewoonlijk wordt een interpellatie mondeling gehouden. Een beroep op het belang van de staat wordt zelden gedaan; dit betekent dat een minister en/of staatssecretaris verplicht is om antwoord te geven, wanneer hij zich niet beroept op het belang van de staat.
Naast het recht van interpellatie beschikt elk Kamerlid over het vragenrecht. Het vragenrecht ligt niet in de Grondwet verankerd, maar is opgenomen in de Reglementen van Orde van beide Kamers. Voor het stellen van vragen aan ministers en staatssecretarissen is geen toestemming van een Kamermeerderheid nodig. De beantwoording geschiedt gewoonlijk schriftelijk. Een verplichting tot antwoorden bestaat er niet. Ook heeft elk der vergaderruimte zwolle Kamers van de Staten-Generaal het recht van motie. Het recht van motie houdt de mogelijkheid in om een wens kenbaar te maken of een oordeel uit te spreken. De minister tot wie de motie is gericht, is niet verplicht om gevolg te geven aan de motie. Zij heeft dus geen rechtsgevolgen. Een speciale motie is de motie van wantrouwen. Aan het einde van deze subparagraaf wordt hierop ingegaan. Ten slotte kan als controle-instrument van de regering worden vermeld het recht van enquête (art. 70 Gw). Dit is het recht van de beide Kamers een commissie in te stellen die wordt belast met het onderzoek naar een bepaald onderwerp. Ten behoeve van dat onderzoek kunnen aan die commissie onder meer bevoegdheden worden verleend met betrekking tot het oproepen en onder ede verhoren van getuigen. Er zijn onder andere enquêtes gehouden naar de verlening van financiële steun aan de scheepswerven van de RSV, naar de uitvoering van subsidieregelingen in de volkshuisvesting, naar de totstandkoming van een fraudebestendig paspoort, naar de uitvoering van socialezekerheidswetten, naar de opsporingsmethoden van de politie, en naar de Bijlmerramp. Ook de enquête naar de bouwfraude kan hier worden vermeld. Het recht van enquête is verder geregeld in de Enquêtewet.

Het allesomvattende, intelligente veld

Gerelateerde afbeelding

Het kan niet anders zijn dan dat er in de vierde dimensie blijkbaar krachten spelen die wij nu nog niet kunnen bevatten. In ieder geval ben ik door het schrijven van dit boek sterker gaan geloven in de flow van het leven en in het allesomvattende, intelligente veld dat de wereld lijkt te besturen. Het doel van ons leven hier op aarde is om in de flow van het leven te stappen en je te laten meevoeren door deze stroom. Dat is de basis om je ziel te laten rijpen en deze te ontwikkelen totdat je uiteindelijk verlicht bent. Boeddha was ooit zijn tijd ver vooruit. Door mee te gaan in de flow van het leven, ga je ervaren dat je ‘per toeval’ dingen en gebeurtenissen op je pad krijgt, waaraan je plezier kunt beleven of waarvan je als mens kunt groeien. Gebruik deze ‘toevallige’ ontmoetingen of gebeurtenissen goed en geluk is je deel. Als je daarentegen besluit om de flow te negeren en eigenwijs je eigen pad kiest, wordt het leven een stuk zwaarder. Niet voor niets raken zovelen van het pad af en belanden in een burn-out of in een depressie. De mens is nietig vergeleken met Het Veld.
Mijn tafelgenoot Arjan is ondertussen gaan zitten. Drie weken geleden, net na kerst, heb ik hem het manuscript toegezonden met het verzoek om dit verhaal te lezen. Vervolgens hebben we deze lunchafspraak gemaakt om zijn opmerkingen mondeling door te spreken. Die afspraak is op mijn verjaardag vandaag in Amsterdam Zuid-Oost. Ik roer door mijn cappuccino en luister naar het verslag van Arjan over De vierde dimensie. “Het verhaal beschrijft de kern van de vierde dimensie Hans Peter,” zegt hij. “Het is niet zomaar geweest dat ik je de vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln heb gestuurd.” “Hoe kwam het dat je uitgerekend mij deze e-mail heb gestuurd?” vraag ik. “Ik had je boek Ki gelezen en dat verhaal had me geraakt. Toen ik het boek Ki uit had gelezen, kreeg ik sterk het flexplek apeldoorn gevoel om je de vergelijking tussen de parallelle levens van John F. Kennedy en Abraham Lincoln op te sturen.” “Dank daarvoor,” zeg ik. “Het heeft een proces in werking gezet waardoor dit boek tot stand is gekomen.” “Het is een bijzonder boek geworden, dat is me wel duide1 ijk,” antwoordt Arjan. “Ik begrijp dat je meer mensen ervan bewust wilt maken dat ons huidige groeimodel is uitgewerkt. Het financiële systeem moet op de schop om de macht terug te geven aan het volk. Het economische model van ongebreidelde groei moet naar een model van duurzaamheid of misschien zelfs in de westerse landen naar stagnatie. We kunnen niet eindeloos blijven doorgroeien zonder dat we ernstige schade toebrengen aan de aarde, de natuur en uiteindelijk aan de mens zelf. Dat vind ik de belangrijkste boodschap uit je boek. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin de menselijkheid terugkeert in onze samenleving. Jouw boek “De vierde dimensie gaat daaraan bijdragen.

Terra Nova

Gerelateerde afbeelding

Terra Nova heeft als doel om het recht om geld te scheppen weer bij de overheden neer te leggen. De overheid hoeft name! ijk geen rente aan zichzelf te betalen en dat zorgt ervoor dat zij het volledige bruto nationaal product voor het eigen volk kan inzetten. In feite wordt de macht over het financiële systeem weer teruggegeven aan de mensen, zodat zij weer zeggenschap krijgen over hun eigen geld. Nu verdwijnt er veel geld naar rente en aflossing van de schulden bij private partijen. Terra Nova bereikt zijn doel door mensen bewust te maken van de misstanden in het huidige financiële systeem. Massaal verzet van burgers tegen het huidige systeem is de enige manier om het systeem te breken. Niets is bestand tegen de kracht van de massa, zelfs de llluminati niet. We moeten ons overheidsbudget stoppen in onderwijs, zorg en armoedebestrijding in plaats van in rentebetalingen voor nationale schulden, die inmiddels tot astronomische bedragen zijn opgelopen. In de Verenigde Staten is de schuld bijvoorbeeld al zestien biljoen dollar en deze loopt elke seconde met vijfenveertigduizend dollar op. Kun je nagaan wat er maatschappelijk kan gebeuren als de rentebetalingen en aflossingen van schulden wegvallen om te kunnen investeren in burgers. We zijn momenteel beland in de eindfase van het systeem, waarin de llluminati het voor het zeggen hebben. De wereld verwordt langzaam tot een chaos, waarin destructie en angst heersen. Na de bankencrisis is de kredietverlening stilgevallen, waardoor de reële economie knarsend tot stilstand is gebracht en het Westen in een armoedeval terecht dreigt te komen. Als reactie op de crisis is er een enorme afbraak van sociale verworvenheden gaande en raken mensen ontevreden. De macht van bedrijfsruimte apeldoorn nationale regeringen is overgedragen aan één centrale dictatoriale regering in Brussel en aan de federale regering in Washington, die nauwe banden onderhouden met de llluminati. Het wordt hoog tijd dat mensen zich bewust worden van wat er allemaal gaande is en hoe hun levens worden gemanipuleerd. Het verspreiden van deze boodschap is je voornaamste taak de komende jaren als lid van het genootschap Terra Nova! Kom, ik breng je naar het vliegveld.”

Complexe problemen

Gerelateerde afbeelding

“Wat ik vandaag in de bibliotheek met die tijdlijn met je heb gedaan, heeft te maken met een toepassing in de vierde dimensie. Deze vorm noemen we opstellingen,” zegt de professor. “Dit is een prachtige manier om meer inzicht in een situatie of in een probleem te verwerven. Vandaag heb je ervaren hoe het werkt, maar je kunt deze opstellingen ook bij een concreet probleem gebruiken. Dan werk je met een groep vrijwilligers die hiervoor openstaat. Degene die een thema wil inbrengen, nodigt uit de kring deelnemers een persoon uit om zijn of haar situatie te representeren. De deelnemers kunnen familieleden representeren, maar ook in een zakelijke omgeving is het goed mogelijk om met opstellingen een zakelijke
situatie te analyseren. De representanten hoeven niets extra’s te kunnen of te doen en hebben nauwelijks informatie over de mensen die werkelijk bij de situatie zijn betrokken. De inbrenger van het probleem heeft vooraf slechts een paar belangrijke kantoorruimte apeldoorn feiten over het thema verteld. Dan stelt de inbrenger op intuïtieve wijze de representanten in de ruimte op. Dat doet hij door zijn handen op de schouders van de representant te leggen en hem of haar naar de plek te brengen die zijn gevoel aangeeft. In werkelijkheid wordt de inbrenger gestuurd door zijn intuïtie. Vervolgens doet hij dat meerdere malen met de overgebleven representanten en ten slotte kiest de inbrenger van het probleem een representant van zichzelf. Zo staan alle representanten in de ruimte opgesteld voor het uitwerken van de desbetreffende situatie of probleem. Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks, waar alleen een verklaring in de vierde dimensie kan worden gevonden: de representanten voelen zich als de mensen, die in het echte probleem een rol spelen en zeggen wat ze voelen of wat er in hen opkomt. Omdat ze er geen persoonlijk belang bij hebben, is de communicatie eerlijk en open. Op deze wijze leggen ze complexe problemen bloot, inclusief het onderliggende krachtenspel. Er ontstaat een herkenbaar beeld van de verhoudingen en de krachten die vaak bewust of onbewust een rol spelen in het probleem. Door de nieuwe inzichten krijgt degene die het probleem heeft ingebracht een oplossingsrichting aangereikt.”

Het genootschap Terra Nova

Gerelateerde afbeelding

Ik ben stil en kijk naar de velletjes papier met zijn verhaal die voor mij liggen. “De eerste stap om de vierde dimensie te ontdekken, is om je bestaande denkbeelden tegen het licht te houden. Je moet kunnen breken met alles waar je heilig in gelooft en je openstellen voor een onzichtbare wereld die ons leven bepaalt. De tweede stap is een intens verlangen om de vierde dimensie te leren kennen. Het is hetzelfde verlangen als dat alle leden van het genootschap Terra Nova koesteren om tot een betere wereld te komen. Een verlangen om op een duurzame en ecologische wijze met onze wereld om te gaan en respectvol met elkaar samen te leven. Een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar talenten volledig kan inzetten. De welvaart is in deze ideale wereld beter verdeeld en niemand hoeft honger te lijden. Het lijkt nu nog een utopie, maar mensen hadden ook nooit kunnen bevroeden dat we met raketten naar de maan zouden vliegen. Je kunt de kracht van een ontembaar verlangen zowel positief als negatief gebruiken. Adolf Hitler had een obsessief verlangen naar een groot Duits-Arisch rijk. Als je toespraken analyseert, zie je de passie bijna van de oude films afspatten. Het vermogen om mensen in hun hart te raken en mee te bedrijfsruimte apeldoorn trekken in je verlangens en dromen
kun je dus zowel positief als negatief aanwenden. Wij gebruiken deze kracht op een positieve wijze bij Terra Nova.” Het belang van verlangen wordt me duidelijk. Om grootse dromen te realiseren, heb je een sterk en misschien wel obsessief verlangen nodig. Hierdoor zijn oorlogen en nieuwe wereldrijken ontstaan, maar kunnen we nu ook de krachtigste computerchips fabriceren. Op het moment dat er een sterk verlangen ontstaat, gaan de vierde dimensie en het toeval je helpen. “Hoe creëer je zo’n sterk verlangen?” “Elk verlangen komt voort uit een innerlijk motief. Bij Farkas was zijn motief om zijn familie weer te zien om hen in de armen te sluiten. Hij droomde ervan om zijn geliefden weer te zien. Dat zou alleen kunnen als hij in leven bleef en zo ontstond er bij hem een intens en geconcentreerd verlangen dat veel verder gaat dan een wens. Hij wilde hoe dan ook overleven en werd hierbij door het toeval geholpen.” “Maar dat geldt toch voor alle gevangenen in het kamp?” zeg ik. “Helaas is niet ieder mens mentaal en fysiek zo sterk als Farkas. Natuurlijk wilde iedere gevangene herenigd worden met zijn of haar dierbaren, maar de honger en het harde kampleven deden dat verlangen naar de achtergrond verdwijnen en er kwam angst voor in de plaats. Lichamelijk en geestelijk gezien waren de meeste Joodse gevangenen gesloopt en velen gaven daardoor de moed op. Dat is menselijk, maar opgeven stond in het barre nazikamp gelijk aan je eigen doodvonnis tekenen. In die wereld was er geen ruimte voor zwakke momenten.

Wat is toeval eigenlijk?

Gerelateerde afbeelding

In bed pak ik een notitieboekje en een pen. Er is nog een vraag van professor Markowitz die ik moet beantwoorden. Wat is toeval eigenlijk? Bestaat toeval of is er toch een overkoepelend universeel plan, waarin ieder mens past en dat de wereld stuurt? Alleen vandaag al is er zoveel toeval op mijn pad gekomen dat ik Het Veld nauwelijks kan ontkennen. Want als toeval niet bestaat, dan worden onze levens en de wereld bestuurd door een allesoverkoepelend energieveld. Dat is niet eens zo’n gekke gedachte. Ik heb weleens gelezen dat honden weten dat hun baasje onderweg is, ook al bevindt het baasje zich op dat moment tientallen kilometers van huis. Als er geen overkoepelend veld bestaat, dan kunnen honden deze trillingen niet opvangen. Ook duiven weten via het overkoepelende energieveld hun huis terug te vinden. Soms zelfs honderden kilometers van huis verwijderd, vliegen ze op intuïtie feilloos terug naar de duiventil. De kampioen navigeren op aardenergie is de Amerikaanse monarchvlinder, die ik in een bedrijfsruimte apeldoorn uitzending van National Geographic voorbij zag komen. Deze vlinders vliegen ruim drieduizend kilometer van de Amerikaanse oostkust naar de Mexicaanse hooglanden om zich voort te planten en vervolgens te sterven. Hun nageslacht vliegt in het voorjaar terug naar de Amerikaanse oostkust en zo gaat dat generatie op generatie, jaar in en jaar uit. Blijkbaar kunnen dieren zich afstemmen op trillingen en frequenties van de aarde en kunnen ze in de vierde dimensie door tijd en ruimte reizen. Het is dezelfde dimensie waarin het zinvol toeval huist. Het feit dat we het overkoepelende energieveld met onze zintuigen niet kunnen waarnemen, betekent nog niet dat het niet bestaat.
Als toeval niet bestaat, dan hebben mijn faillissement en de breuk met Kathleen ook een betekenis in het universum. Dan is het niet louter domme pech dat ik de verkeerde beleggingsbeslissing heb genomen. Zonder dat ik aan de grond kwam te zitten, had ik niet op Harvard professor Markowitz ontmoet en was ik me niet bewust geweest van de vierde dimensie en van het genootschap Terra Nova.

Gerelateerde afbeelding

Of je koning bent of een zwerver: de voetstappen die je achterlaat in het zand zijn gelijk. Dat is een wijsheid die mijn moeder me ooit bijbracht. In mijn jongere jaren begreep ik haar boodschap niet. Wat moest ik met deze vreemde uitdrukking? Juist ik had er alles aan gedaan om materiële rijkdom te vergaren om zo een koning te worden. Dat ik anderen benadeelde en geen echte bijdrage aan een betere wereld leverde, maakte me niet uit. Ik wilde succes uitstralen en in alle luxe leven. Mijn extravagante auto’s stonden symbool voor mijn levenshouding. Uitgerekend nu op de vroege ochtend, hier in het klooster van Leuven, hoor ik mijn moeder in mijn gedachten nogmaals haar memorabele woorden uitspreken en ik begrijp ineens de kern van haar boodschap. Je verlaat dit leven hoe dan ook met lege handen. Het zijn niet je bezittingen die op je sterfbed van belang zijn, maar de footprint die je achterlaat. Renard geeft me de kans om iets waardevols in deze wereld achter te laten. Hij spreekt over de vierde dimensie en de geheimen van het universum.
Bij het ontbijt vertel ik Renard het goede nieuws. Ik ga voor hem onderzoek doen op Harvard University in de Verenigde Staten. Na het ontbijt neemt Renard mij mee naar de begraafplaats van het klooster, waar veel beroemde schrijvers, wetenschappers en kerkelijke vaders hun laatste rustplaats hebben gevonden. Hoewel een begraafplaats voor veel mensen een ietwat luguber gevoel oplevert, ervaar ik op deze vroege ochtend een andere kantoorruimte apeldoorn kant. Er daalt een rust in me neer terwij 1 de frisgroene blaadjes ritselen in de zachte warme ochtendbries. De oude paranormale gevoelens komen weer opzetten en ik voel me gelukkig in het hier en nu. We gaan op een bankje op een heuveltje onder een oeroude eik zitten en kijken over de begraafplaats uit. “Heb je het antwoord gevonden op de vraag van gisteravond?” vraagt Renard. “Er moet iets zijn geweest waar het ooit allemaal begon. Er kan niet iets uit het niets voortkomen,” antwoord ik.
De uitleg valt blijkbaar goed, want Renard knikt tevreden. Het is stil op de begraafplaats. Alleen het ruisen van de bladeren is te horen, dat plotseling wordt onderbroken door de klàosterklok die aangeeft dat het negen uur is. Na het uitdoven van het geluid van de klokken heeft de stilte het op het kerkhof weer voor het zeggen. Ik heb nooit geweten dat stilte zoiets fijns kon zijn. In mijn tijd als beurshandelaar was het nooit stil; vierentwintig uur per dag was er wel ergens geluid en bovendien altijd hectiek.

De rechtbank

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het weekend praat ik met Kathleen en ik merk dat we elkaar opbeuren en er zelfs grapjes over maken. Humor blijkt het meest effectieve middel tegen de stress te zijn van een persoonlijk faillissement. Zolang we er beiden niet aan onderdoor gaan, is er nog hoop. Het voordeel is dat ik niet meer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hoef te werken en dus tijd heb om na te denken over wat me is overkomen. De analyse verschijnt scherp in mijn gedachten. Mijn grootste angst is altijd geweest om te falen en juist dit is nu werkelijkheid geworden! Hoeveel meer kan een mens falen dan dat hij op staande voet wordt ontslagen, niet meer kan pinnen en binnen enkele weken alles van hem wordt afgenomen? Gelukkig heb ik Kathleen nog, maar hoe kon het zo ver komen? Ik ben in vergelijking met mijn collega’s nauwkeurig en kantoorruimte apeldoorn werklustig en ben altijd heel goed in mijn werk geweest. Ik kreeg dingen sneller voor elkaar dan de anderen en bijna alles wat ik aanraakte, veranderde direct in goud. Hoe pijnlijk het afwikkelproces nu al is, het wordt alleen nog maar pijnlijker de komende maanden.
Op zondag is het rustig, maar maandagmorgen staat opnieuw de postbode op de stoep van onze villa met wederom een aangetekende brief. Nu is het een brief van de kantonrechter met het verzoek om vrijdag op de zitting te verschijnen, waarin mijn persoonlijke faillissement wordt uitgesproken. Nog nooit heb ik me voor de rechter moeten verantwoorden, zelfs niet als getuige. Eén keer moet de eerste keer zijn in de rechtbank, grap ik tegen Kathleen.
De jolige stemming slaat om als ik vrijdagmorgen ook daadwerkelijk voor de rechter in de rechtbank van Utrecht sta. Het is een standaardzitting, waarin binnen een kwartier door een ongeïnteresseerde rechter het vonnis wordt uitgesproken. Ik ben persoonlijk failliet en ik sleep Kathleen daarin mee omdat ze ooit heeft getekend voor de gezamenlijke bezittingen, maar ook voor de gezamenlijke schulden! Zeker nu de crisis in volle gang is, hoef ik als beurshandelaar niet te veel op clementie van de rechter te rekenen. Misschien heeft hij zelf wel veel geld verloren op de beurs en ziet hij, net als de rest van Nederland, de banken en de snelle beursjongens als hoofdschuldigen aan deze economische ellende. Hoe het ook zij: ik behoor nu tot de top één procent armste Nederlanders met de meeste schulden. Mij rest niets anders meer dan aanspraak te maken op de wet voor schuldsanering, in ambtelijke taal de wet WSNP genoemd.

De mens

Gerelateerde afbeelding

We zijn de tovenaars van deze schepping, zo mag je dat toch wel stellen. Het is indrukwekkend wat het mensenras in de laatste eeuwen heeft bereikt. Dat is ook de reden geweest dat ik na mijn studie heb gezocht naar het geheim van succesvolle en gelukkige mensen. De hang naar filosofische vraagstukken heb ik waarschijnlijk van mijn moeder meegekregen. Al snel kwam ik tot de conclusie dat de manier om succesvol te worden, niet meer is dan de succesvolle professionals kopiëren. Dat is ook het geheim achter het programma ‘Made’. Zelfs die sullige bankier kon door te trainen en zich te spiegelen aan topprofessionals binnen vier weken uitgroeien tot een stuntman van internationale klasse, zodat zelfs experts moeite hadden om hem als mol eruit te pikken. In mijn eigen carrière heb ik deze strategie vaak toegepast.
Toch speel ik ook met vragen, waarvan de antwoorden niet zo simpel te vinden zijn. Er zijn twee vragen, die zelfs na veel lezen, discussiëren en logisch nadenken onoplosbaar lijken te zijn: Waarom gebeurt er wat er gebeurt? Waarom doen mensen wat ze doen?
De vragen lijken kantoorruimte apeldoorn oplosbaar, maar dat is schijn. De antwoorden leiden rechtstreeks naar het grote mysterie dat schuilgaat achter ons leven. Ik ben er al achter dat de antwoorden iets met ons denken en onze intentie te maken hebben. Hoe het precies werkt, dat heb ik nog niet kunnen ontrafelen. Ook de administrateur kreeg tijdens zijn training langzaamaan de overtuiging dat het voor hem mogelijk was om een stuntman van wereldklasse te zijn. Kortom, de antwoorden moeten iets van doen hebben met de menselijke geest. Al sinds mensenheugenis zijn er wijsgeren en filosofen geweest die hun leven hebben gewijd aan het doorgronden van de werking van de menselijke geest. Ik heb ze vroeger van mijn moeder allemaal moeten lezen: Plato, Socrates, Confucius, Tao en Descartes. Ze concentreerden zich op de vraag waar de grens ligt van het menselijk denkvermogen en hoeveel macht ons denkvermogen heeft. Juist ons denkvermogen en onze geest onderscheiden ons van de rest van de schepping. De mens kan zich dingen inbeelden. Waarom zijn er machtige leiders en vorsten, nu en in het verleden geweest, die in staat zijn gebleken om hun rijk te vergroten tot het veelvoudige waarmee ze ooit waren begonnen? Wat was hun geheim en hoe hebben ze dat gedaan? Aan de andere kant, waarom zijn er ook mensen die hun levensdoel vergeten en die niet in staat zijn om hun bestaan inhoud te geven? Zij zetten hun krachten verkeerd in of soms zelfs helemaal niet. Waarom weet de één iets bijzonders van zijn leven te maken en de ander niet? Is het de denkkracht die een energie aantrekt die ervoor zorgt dat alles wat je nastreeft en aandacht geeft, ook realiteit wordt?

Herontwerp van bedrijfsprocessen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Toepassing van ‘oude’ organisatieprincipes leidt er veelal toe dat arbeidsprocessen worden opgedeeld. Processen als productieontwikkeling, uitvoering van een order en informatieverstrekking aan de klant zijn vaak opgedeeld in vele kleine stukjes en verspreid over diverse eenheden in de organisatie. In zo’n situatie zijn traagheid, starheid en veel toezicht meestal niet te voorkomen. Het ‘eigendom’ van een bedrijfsproces is in de traditionele, functioneel-hiërarchische opzet van organisaties en systemen vaak niet toegewezen. Zo wordt een bedrijfsproces als productontwikkeling (figuur 12.9) meestal uitgevoerd en gestuurd door verschillende functies (R&D, marketing en productie). In de praktijk kan zo’n functieoverschrijdend bedrijfsproces gehinderd worden door een moeizame coördinatie binnen en vooral boven de betrokken functies, en door onduidelijkheid over bedrijfsruimte apeldoorn gemeenschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden.
Ondanks het benadrukken van een procesgerichte oriëntatie in oudere organisatieopvattingen wordt in de huidige praktijk van veel functioneel ingerichte organisaties de procesgerichte optiek als ontoereikend beschouwd, vooral daar waar bedrijfsprocessen gegevensverwerkend zijn. Bedrijfsprocessen van het gegevensverwerkende type, spelen een centrale rol in vele administratieve omgevingen: in organisaties als financiële instellingen en vele overheden zijn de primaire processen gegevensverwerkend. Michael Hammer schetst het bekende beeld van met automatisering lokaal geoptimaliseerde bedrijfsprocessen, die over vele
aparte bedrijfsfuncties en informatiesystemen heen worden uitgevoerd. De doorlooptijd van die bedrijfsprocessen is een fors veelvoud van de effectieve bewerkingstijd die daarin zit: de ‘bediening’ van klanten is onder de maat. Inzet van informatietechnologie (IT) blijkt voornamelijk te hebben bijgedragen aan efficiëntie van delen van bedrijfsprocessen: de efficiëntie en effectiviteit van een geheel bedrijfsproces, dat is een keten van activiteiten, zijn daarbij niet noodzakelijkerwijs gebaat. Integendeel: functioneel gerichte afdelingen maximaliseren veelal hun belangen ten koste van de effectiviteit van de bredere organisatie. Kortom, het is suboptimalisatie wat de klok slaat. De inefficiency ligt besloten in de scheidslijnen tussen functionele afdelingen. Deze scheidslijnen vereisen coördinatiemechanismen die niet alleen geen enkele waarde toevoegen, maar ook nog eens zeer belemmerend werken. Daarom moeten deze tussenschakels door redesign of re-engineering zoveel mogelijk worden uitgeschakeld.
Een bedrijfsproces bestaat uit een keten van activiteiten, die als geheel een begin, een eind, invoer en uitvoer heeft. De activiteiten in een keten worden gespreid over tijd en plaats uitgevoerd, en kunnen op verschillende manieren (tijdelijk) georganiseerd worden en in een organisatiestructuur gegoten worden (zie hoofdstuk 6). Een integraal bedrijfsproces kan – veel beter dan een functie of afdeling als klein ‘losstaand’ deel binnen dit totaal – worden gemeten. Te denken is aan meting van kosten, tijd, hoeveelheid invoer, kwaliteit van uitvoer en klanttevredenheid. Het Japanse bedrijfsleven was er al decennia geleden van doordrongen dat procesoriëntatie de beste perspectieven biedt. ‘Just-In-Time’ en ‘Total Quality Management’ zijn in procesgeoriënteerde wezen procesgeoriënteerde benaderingen. Maar waar deze benaderingen zich richten op benaderingen continue verbetering, richt BPR (business process redesign) zich met inzet van IT (informatietechnologie) op radicale verandering: het compleet opnieuw ontwerpen van processen. Waar de Japanse toepassingen hun oorsprong met name in de industrie vinden, en later ook worden toegepast in niet-fabricageprocessen, zijn de voorbeelden van BPR veelal te vinden in de meer administratieve, dienstverlenende organisaties, zoals banken en verzekeringsbedrijven, of in soortgelijke onderdelen van industriële organisaties: marketing, verkoop en orderbehandeling.